Franstalige sector : u schrijft uw kind in (voor de Franstalige opvangplaatsen) via de Antenne van het Jonge Kind, ofwel tijdens de telefonische permanenties (0800 17 071), van tot maandag tot vrijdag tussen 8 en 12 uur, ofwel tijdens de permanenties ter plaatse, op maandag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, Sint-Katelijneplein 17-18 te 1000 Brussel.

Nederlandstalige sector : u schrijft uw kind in (voor de Nederlandstalige opvangplaatsen) via het platform online van het lokaal loket kinderopvang Brussel, www.kinderopvanginbrussel.be. Dit platform centraliseert alle aanvragen voor de Nederlandstalige opvangplaatsen op het Brussels grondgebied. Hulp nodig om in te schrijven? Neem contact op met de Antenne van het Jonge Kind, dat instaat voor de invoering van de aanvraag, ofwel tijdens de telefonische permanenties (0800 17 071), van tot maandag tot vrijdag tussen 8 en 12 uur, ofwel tijdens de permanenties ter plaatse, op maandag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur, Sint-Katelijneplein 17-18 te 1000 Brussel.

Om aan te duiden op welk moment u zou willen dat uw kind terecht kan in de opvangplaats. Wij houden daarmee rekening om u een plaats voor te stellen.

Wij houden rekening met alle aanvragen, u hoeft niet gedomicilieerd te zijn op het grondgebied van de gemeente om in te schrijven voor onze opvangplaatsen. Om een territoriale voorrang te genieten, moet u evenwel aantonen dat u naar de gemeente verhuist.

Franstalige sector : U kunt uw kind inschrijven vanaf het begin van de 4e maand van de zwangerschap. Wij raden u aan om uw inschrijving zo snel mogelijk vanaf die datum te regelen want wij respecteren de chronologie van de aanvragen bij de toewijzing van de plaatsen.

Nederlandstalige sector : u kunt zich inschrijven zodra de zwangerschap is vastgesteld.

Om de inschrijving te regelen, moet u een aantal gegevens meedelen, zoals uw naam, adres, contactmiddelen (telefoon, e-mail), de naam van het kind, zijn geboortedatum, de gewenste instapdatum, de keuze van opvangplaats (indien u de opvangplaatsen niet kent, kan de Antenne u informeren zodat u uw keuze kunt maken).

U zal worden verzocht om een bewijs van zwangerschap over te maken ter vervollediging van uw dossier.

Voor de inschrijvingen voor de Nederlandstalige sector, via het lokaal loket kinderopvang: Om gebruik te kunnen maken van de 'taalkundige' prioriteit, zal u ook worden verzocht om een bewijs van uw kennis van het Nederlands over te maken (bijv. studiebewijs, …).

Crèches bieden opvang voor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar oud.

Peutertuinen zijn bestemd voor kinderen vanaf 18 maanden tot 3 jaar oud.

U kunt 5 opvangplaatsen kiezen in volgorde van prioriteit.

Ja. Zodra u een aanvraag indient om te worden ingeschreven, en u een dossiernummer hebt, kunt u contact opnemen met de opvangplaatsen van uw keuze om een moment af te spreken voor een bezoek. Een bezoek aan een opvangplaats kan enkel afspraak.

De aanvraag voor inschrijving is niet bindend, u kunt die aanvraag dus op elk ogenblik annuleren. .

Maar zodra u zich vast inschrijft, met ondertekening van het opvangcontract (nadat de plaats bevestigd is), bent u wel gebonden ten aanzien van de opvangplaats en indien u dan verstek geeft, zou u kunnen worden verzocht om een maand opzeg te betalen.

De verplichte vaccinaties om naar een opvangplaats te gaan, zijn de vaccinaties tegen poliomyelitis, difterie, kinkhoest, de infecties Haemophilus influenza van type b, mazelen, rodehond, bof.

Meer informatie over de vaccinatiekalender op de websites van ONE et de en Kind en Gezin

Crèches en peutertuinen zijn geopend van 7 tot 18 uur.

De tijdelijke opvangplaatsen en de co-opvangplaatsen zijn geopend van 7.30 tot 17.30 uur.

Uitzonderingen :

De crèche César de Paepe is geopend van 6.30 tot 18.30 uur.

De crèche Gabrielle Vandervelde is geopend van 7.30 tot 18 uur.

De peutertuin Véronèse is geopend van 7.30 tot 18 uur.

De tijdelijke opvang La Rotonde is geopend van 8 tot 17 uur.

Zodra u zich inschrijft hetzij bij de Antenne (Franstalige crèches), hetzij via het lokaal loket (Nederlandstalige crèches), wordt uw aanvraag ingeschreven op de wachtlijst voor de opvangplaatsen die u hebt gekozen. De rangschikking is chronologisch. Wanneer een plaats vrijkomt in een opvangplaats, raadpleegt de Antenne van het Jonge Kind de lijst van de aanvragen in afwachting voor deze opvangplaats en voor de periode waarin een plaats vrijkomt, rekening houdend met de leeftijdscategorie (indien een plaats vrijkomt in een afdeling van 'grote kinderen' moeten wij een kind zoeken dat 18 maanden oud is op het ogenblik van de instap).

+/- 7 maanden voor de instapdatum. Hierbij dient opgemerkt dat wij voor de toewijzing van een plaats afhankelijk zijn van de bevestiging van het vertrek van een kind door de ouders bij de opvangplaats. Het is derhalve mogelijk dat sommige plaatsen pas laat vrijkomen. Daarom zetten wij uw aanvraag, wanneer wij u een weigering bezorgen, op een reservelijst voor het geval er achteraf nog een plaats vrijkomt.

Wij nemen telefonisch contact met u op om u de plaats aan te bieden. Als wij u niet kunnen bereiken, laten we een bericht achter op uw antwoordapparaat. U hebt dan 48 uur tijd om contact met ons op te nemen. Na die tijdsspanne gaan we over naar de volgende persoon op de wachtlijst.

Ja. Uw aanvraag blijft dan op de wachtlijst staan.

Ja. Zolang uw aanvraag op de wachtlijst staat, kunt u de informatie wijzigen. Voor de Franstalige sector neemt u contact op met de Antenne om de wijzigingen te melden. Voor de Nederlandstalige sector kunt u de wijzigingen zelf invoeren in de aanvraag die u online hebt ingediend.

Neem contact op met de maatschappelijk assistent of de verantwoordelijke van de opvangplaats om een afspraak te maken voor de ondertekening van het opvangcontract. De contactgegevens staan vermeld in uw bevestigingsbrief.

Ja. Tenzij u weigert, wordt uw aanvraag ingeschreven op een reservelijst, en wij nemen contact met u op, indien achteraf een plaats vrijkomt voor een van de opvangplaatsen van uw keuze.

Ja. Alle crèches en peutertuinen van de Stad Brussel staan open voor de opvang van kinderen met een handicap. De enige voorwaarde is dat de veiligheid van het kind op medisch vlak gewaarborgd moet kunnen worden.

Wij vangen alle kinderen op, zonder discriminatie. Alleen moet het administratieve dossier in orde zijn, en voor de opvang van het kind in een opvangplaats, moet het gevaccineerd zijn volgens de richtlijnen van ONE of Kind en Gezin.

Wij verlenen voorrang aan personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel, al zijn de personen die buiten de Stad Brussel gedomicilieerd zijn, niet uitgesloten.

Wij houden rekening met een voorrang voor broers en zussen.

Wij verlenen ook voorrang in situaties van psychisch-medisch-sociale kwetsbaarheid.

De personen die op het ogenblik van de indiening van hun aanvraag nog een ander kind hebben dat wordt opgevangen in de crèche, genieten de voorrang voor 'broers en zussen'.

Ja. Maak een afspraak met een maatschappelijk assistent van de Antenne van het Jonge Kind (via het gratis nummer 0800 17 071). Op basis van uw situatie kan die u voorrang verlenen en een plaats zoeken in een van de opvangplaatsen van uw keuze.Aanwezigheden van niet meer dan 5 uur worden beschouwd als halve dag. Na 5 uur wordt de aanwezigheid als een volledige dag gerekend.

Voor de Franstalige opvangplaatsen : : wanneer twee kinderen van hetzelfde gezin tegelijkertijd naar een opvangplaats gaan, wordt de financiële bijdrage verminderd tot 70% van het bedrag dat normaal verschuldigd is.

Voor de Nederlandstalige opvangplaatsen : de reglementering voorziet ambtshalve een vermindering wanneer een gezin meerdere kinderen ten laste heeft (tot de leeftijd van 12 jaar).

Voor de Franstalige opvangplaatsen : nee maar op voorwaarde dat: :

-ofwel de afwezigheid wegens ziekte wordt gestaafd met een medisch getuigschrift;

-ofwel ze binnen het kader van de 3 niet-opeenvolgende dagen van afwezigheid per kwartaal valt (om gezondheidsredenen), toegestaan door ONE (verklaring op erewoord van de ouder).

Voor de Nederlandstalige opvangplaatsen :Het kind heeft recht op 40 dagen afwezigheid (ziekte en vakantie inbegrepen). Bij overschrijding van die 40 dagen en ook al is de ziekte gedekt door een getuigschrift, worden de dagen van afwezigheid aangerekend.

Uitzondering : ziekte van 2 weken en meer (gedekt door getuigschrift) worden niet verrekend in dat volume van 40 dagen en worden nooit aangerekend.

Voor de Franstalige opvangplaatsen :de vakantiedagen worden niet aangerekend als ze volgens de van kracht zijnde procedure worden meegedeeld (via maandelijkse roosters) en als ze het volume dat vermeld is in het opvangcontract, niet overschrijden. Het volume vakantiedagen wordt in onderling overleg tussen de crèche en de ouder afgesproken bij de ondertekening van het opvangcontract.

Voor de Nederlandstalige opvangplaatsen : Het kind heeft recht op 40 dagen afwezigheid, vakantie en afwezigheid wegens ziekte (minder dan 2 weken) inbegrepen. Deze dagen van afwezigheid worden niet aangerekend.

De financiële bijdrage van de ouders wordt berekend op basis van de barema's die jaarlijks worden vastgelegd door ONE, conform de omzendbrief 'Participation Financière des Parents en fixant les modalités d’application'. Dit document kan worden geraadpleegd op de website van ONE (www.one.be ). De financiële bijdrage van de ouders wordt jaarlijks herbekeken.

Tijdelijke opvang :

De financiële bijdrage wordt berekend op basis van schijven van 60 minuten, tegen een tarief van 0,50 euro per schijf.

Voor de Nederlandstalige opvangplaatsen :

De financiële bijdrage wordt berekend op basis van het gecumuleerde belastbare gezinsinkomen via de recentste belastingaangifte. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.kindengezin.be. Een tariefsimulator is beschikbaar op mijn.kindengezin.be sin de rubriek 'inkomenstarief aanvragen of simuleren'.

De financiële bijdrage dekt alle verblijfskosten van het kind, uitgezonderd dieetvoeding, geneesmiddelen, kleding en luiers. Deze modaliteit is niet van toepassing op de ecocrèches van de Stad Brussel, waar biologische luiers worden geleverd en doorgerekend aan de ouders.Het opvangcontract is een contract tussen de ouders en de opvangplaats. Het definieert het stelsel en de duur van de opvang van uw kind.

Het voorziet een standaarduurrooster voor de opvangdagen van uw kind evenals de vakantiedagen die zijn gepland door uzelf en door de opvangplaats, en die niet worden aangerekend.

Het preciseert de momenten van opening en sluiting van de opvangplaats, de voorwaarden voor herziening van het opvangstelsel en de betalingsmodaliteiten.

De periode voor gewenning is onontbeerlijk, maar wordt samen met u gepland, want dankzij de souplesse van de organisatie hiervan kan ze worden aangepast aan de behoeften van elkeen.

Ze bestaat uit verschillende stappen en zorgt ervoor dat uw kind zich veilig zal voelen wanneer u er niet bij bent, en dat het de mensen leert kennen die voor hem/haar zullen zorgen.

In de eerste week, komt u samen met uw kind elke dag gedurende een half uurtje tot een uur naar zijn toekomstige afdeling, om kennis te maken met de ruimten, om de mensen te leren kennen die voor uw kind gaan zorgen en om een beeld te krijgen van de organisatie van de afdeling en de crèche. Uw kind zal dan op ontdekking gaan in uw bijzijn: kleuren, geluiden, geuren, voorwerpen, nieuwe gezichten, die stap voor stap vertrouwd zullen worden voor uw kind. Zo ontstaan er nieuwe en geruststellende bakens, omdat uw kind daar is, dichtbij u, in alle veiligheid.

Gesprekken over uw kind zijn zeer waardevol op dat moment, de manier waarop u het eten geeft, hoe het graag slaapt, de kleine details die uw kind geruststellen; dat zijn allemaal zaken die ons in staat zullen stellen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan zijn behoeften.

Een tweede week wordt dan gepland, waarin uw kind alleen zal komen gedurende perioden van maximaal 5 uur om verschillende momenten van de dag mee te maken zonder dat u erbij bent.

Indien het nodig lijkt om een van deze perioden langer te laten duren (de eerste week of de tweede week), zullen aangepaste uurroosters worden voorgesteld, zolang als nodig is. Het is belangrijk dat er tussen ons een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen ontstaat en blijft bestaan, zodat elke vraag, elke bezorgdheid, elke moeilijkheid in verband met de gewenning of de toekomstige opvang bespreekbaar is.

Co-opvang vindt plaats in een familiale sfeer, in kleinere structuren.

Uw kinderen worden altijd door twee dezelfde personen opgevangen, en indien de verzorg(st)er van uw kind afwezig is, wordt hij of zij vervangen door de andere verzorg(st)er, zo niet wordt een plaats bij een andere verzorg(st)er van de dienst aangeboden.

Verder zijn de openingsuren minder uitgebreid dan in een crèche: 7.30 tot 17.30 uur.


De ouders moeten zelf voldoende luiers voorzien.

De ecocrèches leveren ecologische luiers (4-5/dag/kind), die maandelijks worden aangerekend.

Wat de herbruikbare luiers betreft, aarzel niet om erover te spreken met de opvangplaats om de beste manier van werken te vinden.

De kinderen worden meermaals per dag verschoond, naar gelang van hun behoeften.

De maaltijden zijn inbegrepen in de algemene financiële bijdrage.De maaltijden zijn inbegrepen in de algemene financiële bijdrage. Ze omvatten het tussendoortje in de voormiddag, het middagmaal (soep, hoofdgerecht, dessert voor de groten, zuigfles of puree en dessert voor de kleine kinderen) en het vieruurtje

Om de allergieën/speciale diëten van de kinderen te respecteren (schrapping van een voedingsmiddel of herinvoering van een voedingsmiddel), zal u een medisch getuigschrift worden gevraagd om de maaltijden aan te passen.

De opvangplaats voorziet een standaard kindermelk, aangepast aan de leeftijd van het kind. De ouders kunnen een specifieke melk voor hun kind bezorgen. Wenst u bepaalde melksoorten van niet-gemodificeerde zoogdieren (koe, geit, schaap, merrie…) of plantaardige dranken op basis van rijst, amandel, kastanje, quinoa, enz. die niet zijn aangepast voor de baby? Aarzel niet om dit te bespreken met de opvangplaats.

U kunt uw kind borstvoeding geven in de opvangplaats, op een plaats die daarvoor is voorzien .

De kinderverzorg(st)ers kunnen uw melk geven, indien dat gebeurt met inachtneming van de regels op het vlak van hygiëne, toegelicht door het medische personeel van de opvangplaats.Als overgangsvoorwerp dat geruststelling biedt tijdens scheidingen, is de fopspeen van uw kind net heel belangrijk om mee 'heen en weer' te gaan tussen uw woning en de opvangplaats, om een continuïteit te behouden tussen zijn verschillende leefruimten.

Dit voorwerp staat net als zijn knuffel op elk moment van de dag tot zijn beschikking in de crèche.

Afhankelijk van de capaciteit van de opvangplaats en zijn infrastructuur, wordt het aantal kinderen per leefgroep berekend op basis van de aanbevelingen van ONE en Kind en Gezin (tussen 5 à 6 m² grondoppervlakte per opvang).

Om de kinderen de mogelijkheid te geven zich te ontplooien en van allerlei ervaringen te profiteren, wordt de grote groep echter regelmatig opgesplitst in kleine groepen voor meer geïndividualiseerde activiteiten.

De samenwerking met de ouders is van primordiaal belang opdat de opvang in de best mogelijke omstandigheden kan verlopen. Daarom, om de overgangen zacht te laten verlopen, brengt de ouder zijn kind tot in de afdeling, en hij komt zijn kind weer halen in de afdeling, en hij maakt hiervoor tijd zodat het kind zich er goed bij voelt. Eke situatie is anders, maar algemeen, om de opvang in zijn geheel niet te erg te storen, vragen wij de ouders om niet méér tijd te nemen dan nodig is.

Afhankelijk van het type probleem (opvangcontract, sociale moeilijkheid, problemen met uw kind of het opvangpersoneel, ...), kunt u zich wenden tot iemand van het multidisciplinaire team, die zal luisteren naar uw vraag en indien nodig doorverwijzen naar iemand anders die daarvoor bevoegd is.

Reservekleding, en luiers (behalve in de ecocrèches) moet u zelf voorzien.

De knuffel, fopspeen en geneesmiddelen of verzorgingsproducten samen met het medische voorschrift.


Alles hangt af van zijn algemene gezondheidstoestand en het medische voorschrift. Aarzel niet om de opvangplaats te bellen als u twijfelt.

De kinderen komen proper aan (gewassen, propere kleren, ververste luier) en gaan ook proper terug naar huis..

Handen en gezicht wassen gebeurt naar gelang van de behoeften van het kind, en het gebeurt dat het een bad krijgt in de opvangplaats als er een incident is geweest.

De ouders worden onmiddellijk verwittigd door de opvangplaats in geval van ziekte of ongeval.